Explore our brands

Čo znamená protipožiarna odolnosť?

Protipožiarna odolnosť popisuje schopnosť výrobku zachovať si pri pôsobení požiaru po určitú dobu svoje vlastnosti.  

Kritéria výkonnosti pri posudzovaní protipožiarnej odolnosti sú nasledujúce:

Protipožiarny uzáver priechodov vedenia a líniových škárŠtrukturálna protipožiarna ochrana
E:Uzavretie priestoru
I: Tepelná izolácia (počas požiaru)
R: Nosnosť
E: Uzavretie priestoru
I: Tepelná izolácia (počas požiaru)
  • Nosnosť R (Résistance) sa týka stability jednotlivých stavebných častí aj celej konštrukcie. Nosnosť nahrádza bývalý pojem požiarna odolnosť.
  • Uzavretie priestoru E (Étanchéité) sa týka schopnosti, zadržiavať dymové plyny v inom, oddelenom požiarnom úseku
  • Tepelná izolácia I (Isolation) sa týka schopnosti zabrániť prenosu tepla z jedného požiarneho úseku do ďalšieho.

Pre protipožiarne prepážky priechodu vedenia a líniových škár sú používané iba označenia E a I. Triedy protipožiarnej odolnosti, ktoré sú uvádzané v dokumentoch výkonnosti ako klasifikačná správa alebo Európske technické schválenie sú stanovené podľa EN 13501-2. Údaje ku klasifikácii výrobkov v súvislosi so stavebnou časťou na základe skúšobných správ k protipožiarnej odolnosti. 

Po označení R, E a I nasleduje počet minút, behom ktorých boli splnené tieto kritéria výkonnosti z európskej normy EN 13501-2.