Explore our brands

Požiarne nátery na ochranu oceľových konštrukcií

Protipožiarna ochrana ocele má za úlohu v prípade požiaru protipožiarnou úpravou povrchu zamedziť prenikaniu tepla príp. ho obmedziť. Počas požiaru oceľ so stúpajúcou teplotou relatívne rýchlo stráca svoju stabilitu a tým aj svoju staticky určenú nosnosť. K tomu dochádza v okamihu, keď oceľová konštrukcia dosiahne tzv. kritickú teplotu, cca 500 °C.

Ako rýchlo bude kritická teplota dosiahnutá, závisí na masívnosti zabudovaného oceľového profilu. Čím masívnejší je oceľový profil príp. čím väčšia je hrúbka materiálu oceľového profilu, tým dlhšie trvá, než sa oceľový konštrukčný diel rozžeraví a definitívne zlyhá. Vďaka protipožiarnej úprave povrchu je oddialený okamih zlyhania a je dosiahnutá protipožiarna odolnosť na čas až 120 minút. Na stanovenie potrebnej hrúbky vrstvy protipožiarneho povrchu pre aktuálne požadovanú triedu protipožiarnej odolnosti sa používa výpočet masívnosti oceľového profilu na základe koeficientu profilu (hodnota U/A, zodpovedá koeficientu objemu a prierezu plochy oceľového profilu).

Koncept protipožiarnej ochrany zahŕňajúci vhodnú protipožiarnu úpravu povrchu je preukázateľne spôsobom, ako chrániť budovu a predovšetkým človeka a jeho život. Naše riešenia pre protipožiarnu úpravu povrchu boli kompletne otestované, tak v našich vlastných skúšobných laboratóriách, ako aj podľa národných a medzinárodných štandardov, tzn. v nezávislých skúšobniach po celom svete.

 

Rýchlo schnúce systémy
Systémy na vodnej báze

Základné nátery

Aby bola oceľová konštrukcia chránená pred hrdzou príp. koróziou a tým bolo zabezpečené zachovanie hodnoty nehnuteľnosti, má byť povrch ocele permanentne natieraný základným náterom vo forme vhodných protikoróznych výrobkov, ktoré vyhovujú prevládajúcej kategórii korozivity. Základné nátery musia byť dokonale zladené s protipožiarnou ochranou povrchu a musia zodpovedať typu uvedenému v schválení. Niektoré typy základných náterov boli v rámci celkového systému testované spolu s príslušnými prípravkami pre tvorbu izolačnej vrstvy, v dôsledku toho je ich efektivita zabezpečená pri použití a predovšetkým pri požiari. Neustále sa preto ubezpečujte, že použité základné nátery sú kompatibilné s protipožiarnou úpravou povrchu Nullifire a že sa nevyskytujú žiadne problémy priľnavosti medzi základným náterom a prípravkom pre tvorbu izolačnej vrstvy.

Vrchné nátery

Vrchné nátery sú často uzatvárajúcim prvkom v systémovom reťazci protipožiarnej úpravy povrchu. Vytvárajú nielen dobrý vzhľad povrchovo upravenej ocele, ale navyše chránia aj protipožiarnu úpravu povrchu pred nečistotami, vlhkosťou alebo inými vplyvmi prostredia. Výberom vhodného vrchného náteru Nullifire zabezpečíte, aby bol celkový systém úplne vhodný a aby bol vrchní náter kompatibilný s protipožiarnou úpravou povrchu. Na tento účel musí vrchný náter zodpovedať údajom uvedeným v schválení.

Pri výbere výrobku aj pre vonkajšie prostredie dávajte pozor na to, aké vysoké je slnečné žiarenie, keď sú oceľové konštrukčné diely umiestňované napr. bez zakrytia za sklenenou fasádou. V takýchto prípadoch, a povinne pre vonkajšie prostredie, voľte robustný výrobok.