Explore our brands

Pasívne protipožiarne systémy

Zatiaľ čo pri aktívnej protipožiarnej ochrane sú vykonané opatrenia pre aktívne utlmenie zdroja požiaru ( napr. zahasenie ohňa hasiacim prístrojom), pri pasívnej protipožiarnej ochrane dochádza k preventívnemu zabráneniu vzniku požiaru a ak aj napriek tomu požiar vznikne, tak na zamedzenie jeho šírenia. Podľa stavebného zákona je nevyhnutné realizovať stavby tak, aby bolo preventívne zabránené vzniku ohňa a šíreniu ohňa a dymu. Vždy musí byť umožnená záchrana ľudí a zvierat, rovnako, ako musia byť umožnené účinné hasiace práce ( porovnanie Vzorový stavebný poriadok Vzorový stavebný poriadok § 14).

Z toho dôvodu sú budovy, v závislosti na príslušnej triede budov, type a jej použití , rozdeľované na požiarne úseky, ktoré preukazujú definovanú protipožiarnu odolnosť prípadne triedu požiarnej odolnosti. Popri tom nie je možné sa vyvarovať tomu, aby požiarne úseky neboli prestúpené najrôznejšími napájacími vedeniami. Z toho dôvodu musia byť vzniknuté otvory uzatvorené výrobkami schválenými ako protipožiarne prepážky tak, aby protipožiarna odolnosť celej stavebnej časti (požiarneho úseku) zostala zachovaná. To platí nie len pre priechody vedenia káblov, ale aj pre protipožiarne prepážky štrbín medzi stavebnými časťami v budovách.  

Stavebná protipožiarna ochrana utesnenia škár odolným voči požiaru

Vo všeobecnosti slúžia škáry budov k vyrovnaniu pohybu medzi dvoma stavebnými časťami alebo k vymedzeniu statických stavebných častí. V oblasti protipožiarnych prepážok ponúka Nullifiire celoeurópske certifikované výrobky (ETAG 026-3) aj na lineárne utesnenie škár. Zodpovedajú požiadavkám priľahlých protipožiarne klasifikovaných stavebných častí. Tieto výrobky v oblasti stavebnej protipožiarnej ochrany zaisťujú protipožiarnu odolnosť celej stavebnej časti vrátane škár. Na jednej strane sa výrobky Nullifire v rámci požadovanej doby protipožiarnej odolnosti starajú o uzavretie priestoru (E=Etanchéité: Tesnosť voči prenikaniu dymových plynov), a na strane druhej zabraňujú prenosu tepla ( I=Isolation: Funkcia tepelnej izolácie).

V rámci pasívnej protipožiarnej ochrany ponúka Nullifire tieto produkty:

 • FF197

  PUR pena protipožiarna

  Fire Rating: 240 Minutes
  Špeciálna protipožiarna pena
 • FS702

  Protipožiarny akryl

  Fire Rating: 240 Minutes
  Inovovaný akrylový tmel s minimálnym zmrštením po vytvrdnutí, ktorý v kombinácií s ďalšími produktami je schopný utesniť škáru s požiarnou odolnosťou až 240 minút.
 • FS703

  Protipožiarny silikón

  Fire Rating: 240 Minutes
  Silikónový tmel, vhodný pre dilatačné škáry konštrukcií, kde je zároveň vyžadovaná vysoká odolnosť škár voči pôsobeniu plameňa.
 • FS709

  Intumescentný tmel

  Fire Rating: 240 Minutes
  Protipožiarny tmel určený k uzatvoreniu medzier a otvorov v deliacich priečkach a podlahách, poskytuje požiarnu odolnosť až 4 hodiny.
 • FR230

  Protipožiarna maltová zmes

  Fire Rating: 240 Minutes
  Protipožiarna maltová zmes FR230 je malta na báze sádry používaná na obnovenie protipožiarnych vlastností stien a podlahových konštrukcií, v ktorých bolo potrebné vytvoriť prestupy.
 • FB750

  Protipožiarna doska

  Fire Rating: 240 Minutes
  FB750 je ľahká 4 hodinová protipožiarna bariéra, pozostávajúca z dosky z minerálnych vlákien s elastomérnym, ablatívnym tesniacim prostriedkom na báze vody.