Explore our brands

Nullifire FS705 Grafitfogmassa är en vattenburen grafitbaserad produkt för ljud- och brandtätning i byggkonstruktioner.

Nullifire FS705 Grafitfogmassa är utvecklad för att sluta tätt öppningar i händelse av brand. När plaströr smälter och brinner av sväller produkten upp och sluter tätt samt förhindrar spridning av rökgaser och värme. Produkten är också användbar till metallrör, kablar och kabelbuntar även telekommunikationskablar. Nullifire FS705 kan också användas i fogar i betong samt gipsväggar.

 • Upp till 2-timmars brandmotstånd
 • Testad med plaströr Ø 125 mm
 • Testad i fogning upp till 20 mm
 • Testad med metallrör, kablar, kabelstegar, kabelbuntar och kabelrännor.
 • ETA 14/0111
 • Provad enligt EN1366-3 och EN 1366-4
 • Klassad enligt EN 13501-2: 2007
 • CE enligt ETAG -026
 • Lufttät upp till 600 Pa
 • Akustik upp till 63 dB
 • Användbar med FB747-50 brandskivar

Teknisk data

Teknisk information
EgenskaperProvstandard
KompositionVattenburen akrylfogmassa med grafit.
Densitet1.3
ViskositetTixotropisk
Appliceringstemperatur +5 °C till +35 °C
Yttorr15 minuter vid 25 °C och 50% RF
Härdtid1,7 mm/dygn
Shore AISO 7619 – 1:2010
68
pH 8 - 9
Svälltemperatur180 °C
SvällningUpp till 20 ggr
VOC18 g/l, 1,2% vikt.
LufttäthetEN 1026
600 Pa EN 1026 – 100Pa 11,1/16,7 m3/h/m2
Lagringstid/LagringstemperaturProdukten är hållbar i 12 månader vid lagring i torra utrymmen mellan
+5 °C och +25 °C.

Riktlinjer för användning

 • Kontrollera att brandtätning går attgöra rätt m.a.p. genomföringar, väggellergolvtyp och FS705.
 • Kontrollera att förhållandenapå arbetsplatsen är inomspecifikationerna.
 • Kontrollera att det finns tillräckligtmed utrymme runt genomföringarnaför FS705.
 • Underlaget skall vara rent, torrt, frittfrån damm, lösa partiklar, fett etc.
 • Kontrollera om ev. bottningsmaterialskall installeras, se tabeller. Läs ävensärskild installationsanvisning.

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp