Utforska våra varumärken

FAQ - Vanliga frågor och svar

Varje dag tar vi emot och besvarar många tekniska frågor. Här delar vi med oss av svaren på några förekommande frågor inom passivt brandskydd och brandtätning. 

Om din fråga inte besvaras här, tveka inte att kontakta oss.

Råvarubrist

Orsakerna till råvarubristen som påverkar byggbranschen är komplexa och kommer sannolikt att kvarstå under en längre tid. Vi anser att det är viktigt att vara öppna med hur dessa utmaningar påverkar oss, vad det innebär för våra kunder och hur vi kan bidra till att mildra konsekvenserna av bristen på tillgängliga produkter, prishöjningar och andra relaterade frågor. 

För att hålla branschen informerad har vi sammanställt nedanstående frågor och svar om den här krisen. Om du har fler frågor ska du kontakta din lokala representant för CPG Europe. 

Vad beror råvarubristen på?

Vad beror råvarubristen på?

Flera faktorer har bidragit till den rådande råvarubristen inom byggsektorn, bland annat följande: 

 • Den globala störning som covid-19 inneburit
 • Brist på transportkapacitet för att transportera material 
 • Stoppet i Suezkanalen 
 • Kinas dominans när det gäller tillgång till tillgängliga material 
 • Den hårda vintern i Texas stängde viktiga fabriker 

Punkterna ovan innebär att priserna har stigit för de material som nu har blivit svårare att få tag på. I vissa fall har priserna höjts kraftigt på mycket kort tid.   

Vilka material råder det brist på?

Vilka material råder det brist på?

Många material som byggbranschen förlitar sig på för produktion av olika byggnadskomponenter har påverkats. Det inkluderar vissa lösningsmedel, isocyanater, polyoler, silikonpolymer, melamin, akrylater och vinyltrimetoxysilan (VTMO).  

Hur har råvarubristen påverkat CPG Europes priser?

Hur har råvarubristen påverkat CPG Europes priser?

Inom CPG Europe har vi varit tvungna att höja priserna i linje med marknaden för att säkra de komponenter som behövs i våra produkter.  

Vilka av CPG Europes produktlinjer har drabbats?

Vilka av CPG Europes produktlinjer har drabbats?

De CPG Europe-produkter som har drabbats hårdast av råvarubristen är bland annat följande:  

 • Epoxigolvlösningar
 • Fuktsäkra membran 
 • Enkomponentssilikoner och hybrider 
 • PU-skum 
 • En- och tvåkomponentsilikoner 
 • Svällande beläggningar/brandskyddsfärger 
 • Snabbhärdande golvlösningar 
 • Brandfogsprodukter 

Det har lett till prisökningar och begränsad lagertillgänglighet för dessa produkter i ett antal länder.  

Jag arbetar just nu med ett byggprojekt. Hur kan jag ta reda på om CPG Europe har de produkter jag behöver?

Jag arbetar just nu med ett byggprojekt. Hur kan jag ta reda på om CPG Europe har de produkter jag behöver?

Om du är osäker på tillgången på en viss produkt och vill veta mer ska du kontakta din lokala representant för CPG Europe.  

Hur kan CPG Europe hjälpa kunderna med de konsekvenser bristerna får?

Hur kan CPG Europe hjälpa kunderna med de konsekvenser bristerna får?

CPG Europe kan hjälpa kunder med de här problemen på flera olika sätt: 

 • Vi har mycket erfarna tekniska team i hela Europa som kan ge råd om alternativa lösningar när produkter inte är tillgängliga
 • Vi kan arbeta med våra partners och kunder för att hantera leverans av material i syfte att säkerställa att produkter är tillgängliga så snart som möjligt och även se till att restorder inte orsakar problem på plats  
 • Vi kan utnyttja köpkraften av att vara en del av RPM International Inc. för att maximera värdet för kunderna när det gäller kvalitet, kostnad och tillgänglighet 
 • Vi investerar i viktiga produktionsanläggningar och inför fler skift för att öka produktiviteten 
När återgår situationen på råvarumarknaden till det normala?

När återgår situationen på råvarumarknaden till det normala?

Tyvärr kommer den rådande situationen sannolikt att pågå under en längre tid. Det belyser vikten av att leveranskedjan är öppen för samarbetsåtgärder som bidrar till att avhjälpa problemen så mycket som möjligt tills tillgången på material förbättras. 


Passivt brandskydd

VAD ÄR PASSIVT BRANDSKYDD?

VAD ÄR PASSIVT BRANDSKYDD?

Passivt brandskydd är benämningen för de åtgärder som är inbyggda i en byggnadskonstruktion som förhindrar och begränsar påverkan av brand och / eller brandrök.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN PASSIVT BRANDSKYDD OCH AKTIVT BRANDSKYDD?

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN PASSIVT BRANDSKYDD OCH AKTIVT BRANDSKYDD?

Aktivt brandskydd försöker stoppa branden. Det omfattar detekterings- och larmsystem, automatiska sprinklers, dörrar, nödbelysning och rökventilation. Passivt brandskydd släcker inte branden men skyddar från dess effekter och bidrar till att  begränsa och avgränsa branden så att utrymning hinner genomföras inom föreskriven tid.

VAD ÄR BRANDAVGRÄNSNING?

VAD ÄR BRANDAVGRÄNSNING?

För att begränsa branden till den yta där branden brutit ut, under den tid som krävs för evakuering måste avgränsningar av byggnadsytorna göras. Det betyder att ytan delas in i olika sektioner s.k. brandceller.

VAD BETYDER "MOTSTÅND" MOT ELD?

VAD BETYDER "MOTSTÅND" MOT ELD?

Motståndskraft mot eld är förmågan hos en byggnadsstruktur eller en enskild avdelning att behålla sina egenskaper i händelse av brand under en bestämd tidsperiod.

VAD ÄR "REAKTION MOT BRAND"?

VAD ÄR "REAKTION MOT BRAND"?

Reaktion mot brand beror på materialet. Det är ett mått på materialets förmåga att begränsa eller sprida elden efter branden har börjat.

VAD BETYDER "SVÄLLANDE"?

VAD BETYDER "SVÄLLANDE"?

"Svällande" avser ett material som expanderar betydligt vid förhöjda temperaturer och bildar ett tjockare skyddande skikt. Till exempel en svällande brandskyddsfärg.

HUR SKYDDAR MAN BYGGNADER FRÅN BRAND?

HUR SKYDDAR MAN BYGGNADER FRÅN BRAND?

Byggnader kan skyddas från brand med aktiva eller passiva brandskyddssystem. Aktivt brandskydd avser upptäckt och släckning av en brand. Passivt brandskydd är inbyggt i byggnaden och avser inneslutning av en brand för att dämpa eller förhindra branden från att spridas internt och externt. En kombination av båda krävs normalt för en lämplig brandskyddsstrategi.

VILKA ÄR KONSEKVENSERNA AV EN BRAND?

VILKA ÄR KONSEKVENSERNA AV EN BRAND?

Konsekvenserna av en brand kan vara förlust av liv, förlust av tillgångar och förlorade intäkter för t.ex. affärsverksamheter. Passivt brandskydd ger tid att utrymme och tid för brandbekämpning på ett säkert sätt.

HUR KAN VI MINSKA PÅVERKAN AV EN BRAND?

HUR KAN VI MINSKA PÅVERKAN AV EN BRAND?

En av grunderna för passivt brandskydd är indelningen av byggnader. För att begränsa spridningen av eld och rök i en byggnad måste vi dela upp den i många mindre brandfack, s.k. brandceller. Detta begränsar elden till brandcellen där elden startade och ger den tid som behövs för evakuering.