Utforska våra varumärken

Passivt brandskydd

VAD ÄR PASSIVT BRANDSKYDD?

VAD ÄR PASSIVT BRANDSKYDD?

Passivt brandskydd är benämningen för de åtgärder som är inbyggda i en byggnadskonstruktion som förhindrar och begränsar påverkan av brand och / eller brandrök.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN PASSIVT BRANDSKYDD OCH AKTIVT BRANDSKYDD?

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN PASSIVT BRANDSKYDD OCH AKTIVT BRANDSKYDD?

Aktivt brandskydd försöker stoppa branden. Det omfattar detekterings- och larmsystem, automatiska sprinklers, dörrar, nödbelysning och rökventilation. Passivt brandskydd släcker inte branden men skyddar från dess effekter och bidrar till att  begränsa och avgränsa branden så att utrymning hinner genomföras inom föreskriven tid.

VAD ÄR BRANDAVGRÄNSNING?

VAD ÄR BRANDAVGRÄNSNING?

För att begränsa branden till den yta där branden brutit ut, under den tid som krävs för evakuering måste avgränsningar av byggnadsytorna göras. Det betyder att ytan delas in i olika sektioner s.k. brandceller.

VAD BETYDER "MOTSTÅND" MOT ELD?

VAD BETYDER "MOTSTÅND" MOT ELD?

Motståndskraft mot eld är förmågan hos en byggnadsstruktur eller en enskild avdelning att behålla sina egenskaper i händelse av brand under en bestämd tidsperiod.

VAD ÄR "REAKTION MOT BRAND"?

VAD ÄR "REAKTION MOT BRAND"?

Reaktion mot brand beror på materialet. Det är ett mått på materialets förmåga att begränsa eller sprida elden efter branden har börjat.

VAD BETYDER "SVÄLLANDE"?

VAD BETYDER "SVÄLLANDE"?

"Svällande" avser ett material som expanderar betydligt vid förhöjda temperaturer och bildar ett tjockare skyddande skikt. Till exempel en svällande brandskyddsfärg.

HUR SKYDDAR MAN BYGGNADER FRÅN BRAND?

HUR SKYDDAR MAN BYGGNADER FRÅN BRAND?

Byggnader kan skyddas från brand med aktiva eller passiva brandskyddssystem. Aktivt brandskydd avser upptäckt och släckning av en brand. Passivt brandskydd är inbyggt i byggnaden och avser inneslutning av en brand för att dämpa eller förhindra branden från att spridas internt och externt. En kombination av båda krävs normalt för en lämplig brandskyddsstrategi.

VILKA ÄR KONSEKVENSERNA AV EN BRAND?

VILKA ÄR KONSEKVENSERNA AV EN BRAND?

Konsekvenserna av en brand kan vara förlust av liv, förlust av tillgångar och förlorade intäkter för t.ex. affärsverksamheter. Passivt brandskydd ger tid att utrymme och tid för brandbekämpning på ett säkert sätt.

HUR KAN VI MINSKA PÅVERKAN AV EN BRAND?

HUR KAN VI MINSKA PÅVERKAN AV EN BRAND?

En av grunderna för passivt brandskydd är indelningen av byggnader. För att begränsa spridningen av eld och rök i en byggnad måste vi dela upp den i många mindre brandfack, s.k. brandceller. Detta begränsar elden till brandcellen där elden startade och ger den tid som behövs för evakuering.