Ontdek onze merken

Brandveiligheid

Hoe verhogen we de brandveiligheid?

Het belangrijkste doel van brandveiligheid, actief of passief, is ten eerste het voorkomen van de verspreiding van rook en vuur van één gebied van het gebouw naar het andere. Dit om een veilige evacuatie van de bewoners van het gebouw te garanderen.
Ten tweede voorkomen / verminderen van de hoeveelheid schade aan het gebouw, aangrenzende gebouwen en het risico van instorten voor de hulpdiensten.

In het Koninklijk besluit van 12 juli 2012 voor de preventie van brand staan de minimale technische voorschriften waaraan de gebouwen moeten voldoen . Deze voorschriften hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu.

De volgende topics dragen bij aan het verhogen van brandveiligheid, mits goed uitgevoerd.

Sterkte van de bouwconstructie bij brand

Elk gebouw heeft een draagconstructie die ervoor zorgt dat een gebouw stabiel blijft staan. Deze constructie moet alle permanente krachten (continu aanwezig, bijvoorbeeld een dak) en variabele krachten (niet continu aanwezig, bijvoorbeeld sneeuw op het dak) kunnen afdragen naar de grond. Bij brand mag de (hoofd)draagconstructie niet bezwijken binnen de geëiste tijdsduur. Op die manier kunnen de aanwezige mensen vluchten of gered worden door de brandweer. De geëiste sterkte van een (hoofd)draagconstructie is afhankelijk van de aanwezige functies in een gebouw en van de hoogste verdieping verblijfsgebied in een gebouw.

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

Een gebouw is zodanig neergezet en ingedeeld dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende beperkt wordt. Hierbij moet er extra aandacht worden besteed aan schachten, kokers en kanalen. Dit zijn locaties waar een brand ongemerkt kan ontstaan en ontwikkelen. Aan de binnenkant van een schacht moet een materiaal worden gebruikt dat als onbrandbaar is gekwalificeerd volgens de Europese normen.

Beperking van uitbreiding van brand

Als er een brand ontstaat in een gebouw, dan kan het van levensbelang zijn dat de brand zich niet verder uitbreidt door het gehele gebouw heen. Als de brand zich beperkt tot het compartiment waar deze ontstaan is, dan kunnen mensen vluchten en kan de brandweer de brand effectief bestrijden. Het beperken van een brand kan goed gerealiseerd worden door compartimenteren.

Compartimenteren is het opdelen van een gebouw in kleinere stukjes; brandcompartimenten. De brand mag binnen de gestelde tijdsduur niet buiten het brandcompartiment treden en verder uitbreiden.

Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook

Nadat een gebouw is opgedeeld in brandcompartimenten, kan dit compartiment weer verder opgedeeld worden in nog kleinere stukjes; sub–brandcompartimenten. Op deze manier wordt de brand nog verder beperkt en heeft de brand een nog kleiner uitbreidingsgebied. De verspreiding van rook wordt hierdoor ook aanzienlijk beperkt.

Het KB van basisnormen (aangepast in 2012) eist sub-brandcompartimenten in oa ziekenhuizen, woon –en zorgcentra, appartementsgebouwen, kantoren, scholen en hotels.

Een gebouweigenaar kan deze maatregel ook zelf vrijwillig laten uitvoeren, om zo de brandveiligheid te verhogen.

Knelpunten in gebouwen bij (sub) brandcompartimenten

Als brandcompartimenten en sub-brandcompartimenten op de juiste manier zijn geïnstalleerd, zullen ze de brand en rookuitbreidingen aanzienlijk beperken. In de praktijk zien we echter vaak dat brand niet beperkt blijft en gaat overslaan en doorslaan omdat de brand en rook via de muren en vloeren het compartiment uit kan gaan. Daarom moet er speciaal aandacht worden besteed aan de volgende knelpunten in een gebouw:

1. Voegen: bij verdiepingsvloeren en niet-dragende wanden

2. Uitsparingen in vloeren en wanden voor:
• Metalen leidingen (geïsoleerd en ongeïsoleerd)
• Kunststof leidingen
• Losse kabels
• Kabelgoten
• Luchtkanalen
• Holle-wandcontactdozen

Deze knelpunten zijn in ieder gebouw aanwezig om het gebouw functioneel te kunnen gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de (sub)brandcompartimenten de brand en rook kunnen beperken, zullen de knelpunten op de juiste manier brandwerend moeten worden afgedicht.

Met het Nullifire assortiment kunt u deze knelpunten op de juiste manier brandwerend afdichten.

Nullifire is het complete, volledig gecertificeerde pakket van brandwerende en rookdichte afdichtingsproducten voor voegen en doorvoeren in bouwkundige constructies. Hierbij ligt de focus op de bouwkundige compartimentering in een gebouw. Naast een hoogwaardig productassortiment bieden wij advies, trainingen en projectbegeleiding die u helpen aan de juiste brandwerende oplossingen.
 

Neem contact met ons op.