Explore our brands

Pasivní protipožární systémy

Zatímco při aktivní protipožární ochraně jsou prováděna opatření pro aktivní utlumení zdroje požáru (např. uhašení ohně hasicím přístrojem), při pasivní protipožární ochraně dochází k preventivnímu zabránění vzniku požáru, a pokud přesto vznikne, tak k zamezení jeho šíření. Dle stavebního zákona je nezbytné realizovat stavby tak, aby bylo preventivně zabráněno vzniku ohně a šíření ohně a kouře. Vždy musí být umožněna záchrana lidí a zvířat, stejně tak jako musí být umožněny účinné práce hašení (porovnej Vzorový stavební řád, § 14).
Z tohoto důvodu jsou budovy, v závislosti na příslušné třídě budov, typu a jejich použití, děleny na požární úseky, které prokazují definovanou protipožární odolnost příp. třídu požární odolnosti. Přitom není možné se zpravidla vyvarovat toho, aby požární úseky nebyly prostoupeny nejrůznějšími napájecími vedeními. V důsledku toho vzniklé otvory musí být uzavřeny výrobky schválenými pro protipožární přepážky tak, aby protipožární odolnost celé stavební části (požárního úseku) zůstala zachována. To platí nejen pro průchody vedení, nýbrž i pro protipožární přepážky štěrbin mezi stavebními částmi v budovách.

Stavební protipožární ochrana utěsněním spár odolným proti požáru

Všeobecně slouží spáry budov k vyrovnání pohybů mezi dvěma stavebními částmi nebo k vymezení statických stavebních částí. V oblasti protipožárních přepážek nabízí Nullifire celoevropsky certifikované výrobky (ETAG 026-3) i pro lineární utěsnění spár. Tyto odpovídají požadavkům přilehlých protipožárně klasifikovaných stavebních částí. Tyto výrobky v oblasti stavební protipožární ochrany zajišťují protipožární odolnost celé stavební části, vč. spáry (spár). Na straně jedné se výrobky Nullifire během požadované doby protipožární odolnosti starají o uzavření prostoru (E= Etanchéité: Těsnost proti prostupování kouřových plynů), na straně druhé se zabraňuje přenosu tepla (I=Isolation: Funkce tepelné izolace).

V rámci pasivní protipožární ochrany nabízí Nullifire tyto produkty: