Měníme se na Tremco CPG Europe.
Explore our brands

Pasivní protipožární systémy

Zatímco při aktivní protipožární ochraně jsou prováděna opatření pro aktivní utlumení zdroje požáru (např. uhašení ohně hasicím přístrojem), při pasivní protipožární ochraně dochází k preventivnímu zabránění vzniku požáru, a pokud přesto vznikne, tak k zamezení jeho šíření. Dle stavebního zákona je nezbytné realizovat stavby tak, aby bylo preventivně zabráněno vzniku ohně a šíření ohně a kouře. Vždy musí být umožněna záchrana lidí a zvířat, stejně tak jako musí být umožněny účinné práce hašení (porovnej Vzorový stavební řád, § 14).
Z tohoto důvodu jsou budovy, v závislosti na příslušné třídě budov, typu a jejich použití, děleny na požární úseky, které prokazují definovanou protipožární odolnost příp. třídu požární odolnosti. Přitom není možné se zpravidla vyvarovat toho, aby požární úseky nebyly prostoupeny nejrůznějšími napájecími vedeními. V důsledku toho vzniklé otvory musí být uzavřeny výrobky schválenými pro protipožární přepážky tak, aby protipožární odolnost celé stavební části (požárního úseku) zůstala zachována. To platí nejen pro průchody vedení, nýbrž i pro protipožární přepážky štěrbin mezi stavebními částmi v budovách.

Stavební protipožární ochrana utěsněním spár odolným proti požáru

Všeobecně slouží spáry budov k vyrovnání pohybů mezi dvěma stavebními částmi nebo k vymezení statických stavebních částí. V oblasti protipožárních přepážek nabízí Nullifire celoevropsky certifikované výrobky (ETAG 026-3) i pro lineární utěsnění spár. Tyto odpovídají požadavkům přilehlých protipožárně klasifikovaných stavebních částí. Tyto výrobky v oblasti stavební protipožární ochrany zajišťují protipožární odolnost celé stavební části, vč. spáry (spár). Na straně jedné se výrobky Nullifire během požadované doby protipožární odolnosti starají o uzavření prostoru (E= Etanchéité: Těsnost proti prostupování kouřových plynů), na straně druhé se zabraňuje přenosu tepla (I=Isolation: Funkce tepelné izolace).

V rámci pasivní protipožární ochrany nabízí Nullifire tyto produkty: