Produktové skupiny

Seznamte se s jednotlivými produktovými řadami Nullifire.


Pasivní protipožární systémy

Zatímco při aktivní protipožární ochraně jsou prováděna opatření pro aktivní utlumení zdroje požáru (např. uhašení ohně hasicím přístrojem), při pasivní protipožární ochraně dochází k preventivnímu zabránění vzniku požáru, a pokud přesto vznikne, tak k zamezení jeho šíření. Dle stavebního zákona je nezbytné realizovat stavby tak, aby bylo preventivně zabráněno vzniku ohně a šíření ohně a kouře. Vždy musí být umožněna záchrana lidí a zvířat, stejně tak jako musí být umožněny účinné práce hašení (porovnej Vzorový stavební řád, § 14).

Z tohoto důvodu jsou budovy, v závislosti na příslušné třídě budov, typu a jejich použití, děleny na požární úseky, které prokazují definovanou protipožární odolnost příp. třídu požární odolnosti. Přitom není možné se zpravidla vyvarovat toho, aby požární úseky nebyly prostoupeny nejrůznějšími napájecími vedeními. V důsledku toho vzniklé otvory musí být uzavřeny výrobky schválenými pro protipožární přepážky tak, aby protipožární odolnost celé stavební části (požárního úseku) zůstala zachována. To platí nejen pro průchody vedení, nýbrž i pro protipožární přepážky štěrbin mezi stavebními částmi v budovách.

Stavební protipožární ochrana utěsněním spár odolným proti požáru

Všeobecně slouží spáry budov k vyrovnání pohybů mezi dvěma stavebními částmi nebo k vymezení statických stavebních částí. V oblasti protipožárních přepážek nabízí Nullifire celoevropsky certifikované výrobky (ETAG 026-3) i pro lineární utěsnění spár. Tyto odpovídají požadavkům přilehlých protipožárně klasifikovaných stavebních částí. Tyto výrobky v oblasti stavební protipožární ochrany zajišťují protipožární odolnost celé stavební části, vč. spáry (spár). Na straně jedné se výrobky Nullifire během požadované doby protipožární odolnosti starají o uzavření prostoru (E= Etanchéité: Těsnost proti prostupování kouřových plynů), na straně druhé se zabraňuje přenosu tepla (I=Isolation: Funkce tepelné izolace).

Nullifire foam

Protipožární pěny

Protipožární PUR pěny se používají jako těsnicí element pro zachování požárně dělicí funkce stěny nebo stropu s požadovanou požární odolností konstrukce v místě spáry.

Zobrazit
Nullifire sealants

Protipožární tmely

Protipožární tmely se používají pro vytvoření protipožárního těsnění v nejrůznějších pružných stavebních spojích s přetvořením až do 15%.

Zobrazit
Nullifire sleeves

Protipožární manžety a pásky

Protipožární manžety a pásky jsou navrženy tak, aby zajistily požární odolnost podlah a stěn, kterými procházejí hořlavé trubky TZB.

Zobrazit

Protipožární desky

Protipožární desky slouží pro opětovné uzavření prostupů pro rozvody v dělicích příčkách a podlahách,  utěsnění potenciální cesty pro šíření ohně a pro zajištění tepelné, protipožární, protikouřové a akustické izolace.

Zobrazit

Protipožární malty

Sádrové malty k obnovení protipožární odolnosti zdí a podlahových konstrukcí v místech, kde došlo k  vytvoření prostupu pro instalační příslušenství.

Zobrazit