Explore our brands

Pasívna požiarna ochrana v otázkach a odpovediach

Ako experti na pasívnu požiarnu ochranu v oblasti stavebníctva máme záujem na šírení povedomia o dôležitosti tejto disciplíny. Pasívna požiarna ochrana je totiž nevyhnutnou súčasťou projekcie každej stavby, či už bytových domov alebo aj verejných budov. Viac o tejto problematike nájdete práve v sekcii Často kladené dotazy.

Čo je pasívna požiarna ochrana?

Čo je pasívna požiarna ochrana?

Pasívna požiarna ochrana je a musí byť neoddeliteľnou súčasťou každej stavby, pri ktorej sa projektuje komplexné protipožiarne zabezpečenie. Popri aktívnom zabezpečení ako sú hasiace systémy je nutné zabezpečiť, aby pri vzniku požiaru nedochádzalo k jeho šíreniu, a oheň bol izolovaný len v mieste svojho vzniku. Vďaka kvalitnému pasívnemu požiarnemu zabezpečeniu vzniká dostatok času na evakuáciu osôb a majetku.

Aký je rozdiel medzi pasívnou a aktívnou požiarnou ochranou?

Aký je rozdiel medzi pasívnou a aktívnou požiarnou ochranou?

Zatiaľ čo aktívna požiarna ochrana sa sústreďuje výhradne na detekciu požiaru a jeho včasné hasenie, pasívna požiarna ochrana zamedzuje šíreniu už vzniknutého požiaru do ďalších častí budovy. Typickými prvkami pasívnej požiarnej ochrany sú upchávky najrôznejších priestupov a špeciálne protipožiarne nátery konštrukcií.

Aký je rozdiel v reakcii na oheň a odolnosťou voči ohňu?

Aký je rozdiel v reakcii na oheň a odolnosťou voči ohňu?

Pri vyhodnocovaní schopnosti konštrukčného materiálu odolať ohňu sa musia brať do úvahy dva faktory: akým spôsobom reaguje materiál na oheň a ako dokáže tento materiál ohňu vzdorovať.

Požiarna klapka je umiestnená v rovnakom otvore ako iné rozvody. Ako to môže zastaviť oheň?

Požiarna klapka je umiestnená v rovnakom otvore ako iné rozvody. Ako to môže zastaviť oheň?

Nakoľko sú požiarne klapky testované na rôzny štandard káblových a potrubných rozvodov, mali by byť separované a inštalované vo vlastných otvoroch.