Allmänt om passivt brandskydd

Här hittar du svar på vanliga frågor om passivt brandskydd...


Vilken roll har en brandcellsindelning i en byggnad som utsätts för brand och hur går den till?

Ett grundläggande inslag i det passiva brandskyddet är byggnaders indelning i brandceller. För att begränsa spridningen av eld och rök i en byggnad måste den delas in i brandceller. Det innebär att utrymmet delas in flera mindre sektioner, så att branden innestängs i det utrymme där den bröt ut under den tid som krävs för att utrymma byggnaden.

Vad är det för skillnad mellan reaktion vid brandpåverkan och brandmotstånd?

Vid bedömning av ett byggnadsmaterials förmåga att motstå brand tar man hänsyn till två nyckelfaktorer: materialets reaktion vid brandpåverkan och materialets brandmotstånd. För mer information läs vår bloggartikel.

Vad är det för skillnad mellan passivt brandskydd och aktivt brandskydd?

Brandskyddet i en byggnad kräver två typer av skydd: aktivt brandskydd och passivt brandskydd. Aktiv brandskydd handlar om att upptäcka och släcka en brand medan passivt brandskydd handlar om att innestänga en brand. Läs gärna vår bloggartikel.

Vad är passivt brandskydd?

Passivt brandskydd (PFP) är en viktig komponent i alla brandskyddsstrategier. Det byggs in byggnadsstrukturen för att skydda människors liv och begränsa de ekonomiska följderna av skador på och i byggnader.

Vad är skillnaden mellan benämningarna ”upp till” och ”optimerad för”?

För flera av våra produkter anges brandmotståndet på olika sätt: med ”upp till X minuter” eller ”optimerad för X minuter”, där X är brandmotståndstiden, t.ex. 30, 60, 90 eller 120 minuter. Om brandmotståndstiden anges vara ”optimerad för X minuter” så är det den tid som rimligen kan förväntas för att uppfylla alla krav. Därmed undviker man att ange den maximala brandmotståndstid som kanske bara ger ett begränsat skydd och som bara är tillräckligt för en bråkdel av projekten (där en annan produkt skulle vara lämpligast). Läs mer i denna bloggartikel.

Vad betyder ''motstånd'' mot eld?

Motståndskraft mot eld är förmågan hos en byggnadsstruktur eller en enskild avdelning att behålla sina egenskaper i händelse av brand under en bestämd tidsperiod.

Vad är ''reaktion mot brand''?

Reaktion mot brand beror på materialet. Det är ett mått på materialets förmåga att begränsa eller sprida elden efter branden har börjat.

Hur skyddar man byggnader mot brand?

Byggnader kan skyddas från brand med aktiva eller passiva brandskyddssystem. Aktivt brandskydd avser upptäckt och släckning av en brand. Passivt brandskydd är inbyggt i byggnaden och avser inneslutning av en brand för att dämpa eller förhindra branden från att spridas internt och externt. En kombination av båda krävs normalt för en lämplig brandskyddsstrategi.

Vilka är konsekvenserna av en brand?

Konsekvenserna av en brand kan vara förlust av liv, förlust av tillgångar och förlorade intäkter för t.ex. affärsverksamheter. Passivt brandskydd ger tid att utrymme och tid för brandbekämpning på ett säkert sätt.

Hur kan vi minska påverkan av en brand?

En av grunderna för passivt brandskydd är indelningen av byggnader. För att begränsa spridningen av eld och rök i en byggnad måste vi dela upp den i många mindre brandfack, s.k. brandceller. Detta begränsar elden till brandcellen där elden startade och ger den tid som behövs för evakuering.