Förstår du vikten av Fire Stop-testning och certifiering?

Johan Persson / 21 april 2023

När det gäller att specificera produkter och lösningar för passivt brandskydd är det obligatoriskt att inkludera brandmotståndsklassificering, det vill säga den period under vilken dessa produkter utför sin skyddande roll och kan motstå brand. Olika brandklasser kommer att krävas, beroende på lokala brandbestämmelser, byggnadstyper, brandstrategi etc. En produkt kommer endast att tilldelas en klassificering, och därmed tilldelas en brandklassificering, om den klarar rigorösa brandtester.

I den här artikeln lär du dig grunderna i brandskyddstestning, certifiering och nödvändiga dokument för att säkerställa lämplig nivå av byggnadssäkerhet.

Garanterar certifiering och CE-märkning nödvändigtvis produktkvaliteten?

Certifieringsprocessen är ett förfarande som utförs av en tredje part, certifieringsorganet, för att säkerställa att ett certifierat organ hävdar att ett system, en tjänst, en produkt eller en person uppfyller kraven som anges i en standard eller ett referensdokument.

Ett befintligt certifikat garanterar dock inte att produkter och tjänster nödvändigtvis uppfyller den kvalitet som ett företag erbjuder, eftersom det uppfyller de angivna och efterlevnadskraven.

Här är det viktigt att skilja frivillig certifiering från CE-märkning, den senare är en oberoende betrodd bedömning, obligatorisk för produkter som omfattas av hEN (harmoniserad europeisk standard) eller europeiskt bedömningsdokument (EAD) och gör det möjligt för dessa produkter att cirkulera fritt i alla länder i europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Brandstoppsprodukter omfattas faktiskt inte av hEN, så detta är ett beslut av en tillverkare, om att få CE-märkning, vilket bevisar att produkten uppfyller alla säkerhets-, hälso- och miljökrav inom EU.

Varje brandskyddsprodukt utvärderas enligt följande steg:

  1. Brandprovning för att uppskatta brandprestanda.
  2. Utarbetande av testrapporter och EXAP (bedömningsrapporter), inklusive råa resultat för att karakterisera brandprestanda efter serier av tester.
  3. Klassificeringsrapport.
  4. Europeisk teknisk bedömning (ETA).

Vilka är de viktigaste testdokumenten för brandskydd?

Det finns flera dokument som du måste vara medveten om och hänvisa till när du överväger brandskyddsprovning för att säkerställa grundläggande säkerhetskrav på alla nivåer:

  • Testrapporter
  • EXtended APplikation (EXAP) eller bedömningsrapport
  • Klassificeringsrapport
  • European Technical Assessment (ETA).

Brandprovning

Testrapporter

Dessa rapporter används för brandbeständiga produkter och karakteriserar brandmotståndet hos ett byggnadselement och inkluderar endast råa resultat. Rapporter beskriver allt som hände under det specifika brandtestet och ger temperaturutvecklingen för varje tätning, som efteråt kan uttryckas som en brandklassning. Nullifire brandskyddsprodukter testas i enlighet med europeiska teststandarder, vanligtvis EN 1366-3 för servicegenomföringar och EN 1366-4 för linjära fogar.

Testrapporter kan inte användas för att motivera brandbeständighet hos en produkt, enligt en brandsäkerhetsförordning.

EXAP:s (Extended Field of Application) eller bedömningsrapport

Bedömningsrapporten är kopplad till testrapporter och beskriver modifiering och brandprestanda hos byggnadselementen och konstruktionssystemet. Referensstandarden för penetrationstätning här är EN 15882-3 och EN 15882-4 för linjärtätning.

Klassificeringsrapport (CR)

Baserat på ett eller flera brandtester validerar dessa rapporter brandprestanda för produkter och byggmaterial. Klassificeringsrapporter utfärdas av en tredjepartsackrediterad organisation i enlighet med de standarder som godkänts av flera oberoende laboratorier. Dessa rapporter måste följa standarden EN 13501-2 och normalt innehålla följande information: en uttrycklig beskrivning av produkten eller materialet, dess klassificering, förväntade prestanda och tillämpningsområde.

För brandstoppande produkter uttrycks klassificeringen som EI, där

  • "E" står för integritet.

Termen visar att lågor eller heta gaser inte fysiskt kan passera genom ytan från ena sidan (den sida som utsätts för eld) till den andra sidan (den sida som inte utsätts för eld) genom hål, luckor och serviceöppningar, vilket visar dess förmåga att begränsa elden. E-integritet beskrivs i termer av den tid det tar att misslyckas på grund av brandexponering.

Det betyder, medan man testar rörinträngningstätningar i den otäckta situationen på den oexponerade sidan, att slutet på integriteten för den relaterade tätningen realiseras genom antändning av en bomullsdyna.

  • "I" står för isolering.

Med andra ord ska produkten kunna motstå brandexponering från brandsidan till icke-brandsidan utan att överföra värme. Denna klassificering mäts av en ackrediterad anläggning och beskrivs i termer av tid det tar att misslyckas. Felkriterierna för isolering (I) är vanligtvis en temperaturökning som överstiger 180 °C över tätningen eller integritetsfel.

Ovanstående test innebär att man placerar givare som registrerar värmen på tätningen och så snart temperaturen har uppnått 180 grader så avbryts testet.
Brandprovning

Den europeiska tekniska bedömningen

ETA står för European Technical Assessment och fastställs genom byggproduktförordningen (EU-förordning nr 305/2011) ETA utfärdas av ett tekniskt bedömningsorgan (TAB), på begäran av en tillverkare, med hjälp av ett EAD (European Assessment Document), som ligger till grund för att skriva ett ETA.

Ger effektivt brandskydd

Effektivt brandskydd kan endast uppnås med en kombination av både passivt brandskydd och aktivt brandskydd - det här är inte alternativa system utan kompletterande! Detta tillvägagångssätt är den bästa chansen att de boende kan lämna byggnaden på ett säkert sätt och minimera skadorna.

Vikten av tekniskt stöd och tidigt engagemang

Vi vet alla att passivt brandskydd oftast övervägs och genomförs för sent i design-byggprocessen. Brandbeständig tätning bör planeras i de inledande stadierna för att undvika oplanerade kostnader, tidsförluster och säkerställa efterlevnad.

Genom att engagera din tillverkare i briefing- och designfasen kan arkitekter, föreskrivare och huvudentreprenörer vara säkra på att efterlevnad och en fungerande strategi blir lättare att uppnå.

Hos Nullifire hittar du ett specialistteam som är angelägna om att stödja dig från designstadiet, bygg- och installationsprocessen, ända fram till inspektioner och underhåll. Vårt mål är att hjälpa dig att se till att ett projekt har slutförts korrekt, men viktigast av allt att byggnaden och dess människor är säkra från brand!

Både klassificeringsrapporter och ETA finns tillgängliga för dig - kontakta oss idag så hjälper vi dig!