Brandtätning av rör

Här hittar du svar på vanliga frågor om brandtätning av rör...


Kan plaströr med en diameter under 40 mm brandtätas utan brandmanschett?

Den allmänna uppfattningen i branschen tycks vara att brännbara rör och ledningar med en innerdiameter under 40 mm endast behöver vara brandtätade ”fram till” röret, utan krav på brandmanschett. Nullifire gör en helt annan tolkning av innehållet i Approved Document B (ADB). Rör med en innerdiameter under 40 mm som är anslutet till ett avloppssystem behöver endast brandtätas fram till röret. Detta definierar inte alls ledningar. Oavsett hur dokumentet ska tolkas rekommenderar vi att rådet i Approved Document B avseende 40 mm brännbara rör ignoreras. Vid en brand kan stora mängder rök lämna brandcellen via ett 40 mm rör. I Approved Document B ADB saknas även uppgift om det maximala antalet sådana rör som passerar genom en brandcellsvägg.

Kan FS702 Brandakryl målas över?

FS702 Brandakryl kan, när den är genomhärdad, övermålas med alla vanliga emulsionsfärger eller lackfärger för att uppnå en ytfinish i en speciell kulör. Bästa tipsen för övermålning av FS702: (1) Se till att ytan är fri från damm och fett som uppstått under härdningsprocessen före övermålning (2) Du kan vid behov lätt slipa den FS702 och fylla den med lämpliga fyllmedel utan att dess brandprestanda försämras. (3) FS702 har en sammansättning som gör att du eventuellt behöver måla över den flera gånger innan du uppnår önskad RAL-kulör. Prova alltid först på en liten yta innan du påbörjar hela projektet. Följ alltid tillverkarens anvisningar och sök alltid teknisk rådgivning vid användning av specialfärger (klorinerat gummi och liknande) för att säkerställa att de är kompatibla. Kontakta oss om du behöver mer information.

Hur långt från en brandcellsvägg bör mina ledningar vara stöttade?

Ledningarna bör stöttas i enlighet med installatörens och/eller tillverkarens rekommendationer. Avvikelser från rekommendationerna kan påverka garantin och produktansvaret. Det är en vanlig uppfattning att ledningar bör stöttas på basis av ett brandtest, vanligen 200–500 mm från brandcellsväggen. Vi delar inte den uppfattningen, eftersom många stödsystem för ledningar ska ta upp värmeutvidgning, rörelser, ljudisoleringar och liknande. Dessutom har vi inte behörighet att göra ingrepp i en ledningstillverkares specifika konstruktion.