Nullifire: Certifiering av miljövänliga produkter och lösningar


Process miljöcertifiering och våra produkter


I Sverige är de två mest använda certifieringssystemen för byggnader Miljöbyggnad och BREEAM-SE. Nullifires produkter kan i många fall bidra till att uppnå den högsta certifieringsnivån, eftersom våra produkter är registrerade och bedömda i någon av de etablerade miljöbedömningsdatabaserna.

Miljöbedömningssystem

Vi arbetar aktivt med att registrera och bedöma våra produkter. Vi strävar efter att uppfylla de senaste EU-kraven och systemens kriterier. Genom att välja våra produkter kan byggnadsprojekt bidra till att uppnå högsta möjliga certifieringsnivå i dessa miljöbedömningsdatabaser.

  • Byggvarubedömningen
  • BASTA
  • SundaHus
  • Svanen husproduktportal

Klimatdeklarationer

Från och med den 1 januari 2022 är det ett krav att klimatdeklarationer utförs vid byggandet av nya byggnader. En klimatdeklaration innebär att byggherrar måste redovisa den klimatpåverkan som en nybyggd fastighet har. Syftet med denna lag om klimatdeklaration för nya byggnader är att minska klimatpåverkan från byggprocessen. Det innebär att nya byggnader som kräver bygglov efter den 1 januari 2022 omfattas av dessa krav (källa: www.boverket.se).

För att genomföra en klimatdeklaration behövs en klimatkalkyl, där alla ingående produkters klimatpåverkan beräknas. Nullifires Miljödeklarationer (EPD) tillhandahåller klimatdata som behövs för dessa beräkningar. För att underlätta arbetet med klimatkalkyler och deklarationer, erbjuder vi klimatdata i digitalt format för enkel import till verktyg som exempelvis Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Miljöcertifieringssystem kan ställa högre krav på andelen ingående byggprodukter än vad lagen kräver. Där spelar Nullifires produkter en viktig roll, då våra EPD:er utgör en ovärderlig grund för att både uppfylla lagkraven och certifieringskraven. Det betyder att våra produkter kan hjälpa till att uppnå både de lagstadgade och frivilliga miljöcertifieringarnas krav.