Nullifire svällande brandskyddsfärg är testad och godkänd

Johan Persson / 02 december 2022

Så säkerställer vi att kundens projekt är ordentligt skyddat

En av de viktigaste faktorerna när skydd av stålkonstruktioner med svällande beläggning övervägs, handlar om stålsubstratets storlek eller massivitet: Beroende på typ av profil och gällande föreskrifter avgör detta brandbeständighetstiden för olika beståndsdelar i en byggnad (balkar, pelare, vinklar, dragstänger, slutna och öppna profiler, betongfyllda, ihåliga osv.), mätt i minuter (15; 30; 60; 120; 150 och 180, vanligen uttryckt som R15, R30 osv.).

Temperaturens beteende och utveckling vid en brand, beskrivs av ISO och följer kurva nedan. Den har även antagits av ASTM och uppvisar en betydande temperaturökning under de första minuterna av förbränning.

Brandskydd av stålkonstruktioner

I det första stadiet börjar stålet snabbt förlora styrka när det når temperaturer över 400 °C. Mellan 500–600 °C går nästan hälften av stålets hållfasthet förlorad, vilket kan leda till en total kollaps av konstruktionen

Därför, om vi beräknar en belastning på 100 % av kapaciteten hos stålkonstruktionen, i händelse av brand, kommer konstruktionen tappa sin bärighet nästan omedelbart på grund av förlust av dess bärförmåga. Det är därför nödvändigt att arbeta med säkerhetsfaktorer när byggnader utformas. Säkerhetsfaktorns storlek beror på faktorer som slutanvändning, beläggning, höjd, plats, byggmetod osv.

Teststandarder för svällande brandskyddsfärg

För att kunna intyga tillfredsställande prestanda hos svällandebrandskyddsfärg på metallkonstruktioner är det ett väsentligt krav att de tidigare har validerats genom relevant brandprovning i enlighet med de olika referensstandarderna:

  • Brandtest för att bestämma produktens förmåga att påverka stålprofilens temperaturmotstånd. I detta test ska den produkt som testas utvärderas med avseende på brandbeständighet på de olika substrat som den specificeras att skydda.
  • Test av systemets miljöbeständighet. Systemets möjlighet att skydda och utstå ex. korrosiva miljöer och väderpåverkan i installation.  Den angivna utrustningen ska testas för en på förhand bestämd exponeringscykel baserad på slutanvändningen. När det är slutfört ska den brandtestas mot en kontroll för att säkerställa att prestandan inte har försämrats.
  • Produktion och kvalitetskontroll. Kvalitetssäkring, kontroller och revisioner av alla processändringar, inklusive sådana som påverkar råvaruövergången till ändringar i produktionens partistorlek (som alla kräver viss nivå av testning och kontroll).

När det gäller substrat, underlaget ytor och hur de skall behandlas föreskriver standarderna en gemensam typologi av standardiserade stålkonstruktioner såsom fyrsidiga pelare, tresidiga balkar, cirkulär eller rektangulär ihålig sektion, men även vissa icke-standardiserade element såsom dragstänger, öppna & slutna profiler, betongfyllda balkar osv., vilka alla har sina egna referensstandarder.

Krav på skydd av brandskyddsmålat stål

Eftersom varje profil har en mängd olika dimensioner och stålinnehåll (per linjär meter) som kan väljas utifrån användning, är teststandarderna utformade för att bestämma förhållandet mellan den torra filmtjockleken (DryFilmThickness) och stålkonstruktionens massivitet genom ett minsta antal provexemplar.

Godkännandets omfattning är direkt korrelerad till testtiderna och alla resultat analyseras statistiskt för att generera tabeller med de specifika produktkraven för stålskydd för de provade substraten. Dessa tabeller kallas ”Dimensioneringstabeller”.

För att känna till stålsubstratets massivitet är det nödvändigt att tillämpa en matematisk formel för att beräkna massiviteten eller F/A:

Massivitet = Omkrets/tvärsnittsarea

För samma tidsperiod:

  • Snabb uppvärmning = Mindre stål = Högre torrfilmtjocklek (DFT)
  • Långsam uppvärmning = Större stål = lägre torrfilmtjocklek (DFT)

Samma profilstorlek kan ha olika F/A beroende på omfattningen av brandexponeringen, exempelvis har en ensidig pelare (dvs. inbyggd i en vägg) mindre exponerad omkrets. Med den brandbeständighetstid som krävs och massiviteten har vi alla data för att beräkna DFT för var och en av profilerna.

Regelverk i Europa

Standardgodkännanden av svällande beläggning i Europa (EN13381-8 eller BS476) täcker användning på allmänt konstruktionsstål som I/H-sektioner och ihåliga pelare eller balkar. Byggmetoder har dock klarlagt skyddsbehov hos andra byggelement som tidigare var sällsynta, men som nu är mycket vanligare. Exempel på detta är fasta stålstänger och betongfyllda rör.

För denna typ av godkännanden används därför inte massivitet på samma sätt som för konstruktionsstål.

  • Massiva stålstänger — använd antingen diameter (cirkulär) eller bredd (rektangulär/fyrkantig).
  • Betongfylld — rörets väggtjocklek och endast en given diameter eller högre.
  • Hålbalkar En lösning för dessa har tidigare använts genom anpassning av standardprocessen baserat på ett begränsat antal experimentella resultat. Dessa lösningar har implementerats ensidigt i hela marknaden för svällande beläggning och används fortfarande. Studier har dock visat att dessa metoder inte är lämpliga och kan leda till otillräckligt skyddade strukturer.

Prestandabaserade godkännanden från faktiska brandtester av enskilda produkter på dessa olika substrat har utvecklats. EN13381 har utökats till att omfatta sektioner som specifikt behandlar testning och bedömning av prestanda hos reaktiv beläggning på fasta stålstänger och betongfyllda hål (EN13381-9 respektive EN13381-6). Detta beror på att det är känt och förstått att användning av EN13381-8 är olämpligt. Specifika belastningstabeller bör användas för var och en av dessa substrattyper för den svällande beläggning som används.

Nullifire svällande brandskyddsfärg är testad och godkänd

Nullifire har investerat avsevärt i dessa godkännanden för att säkerställa rätt nivå av prestanda och skydd i projekt där Nullifires svällande brandskyddsfärg används.

Våra Nullifire-serier SC600SC800 och SC900 har godkänts enligt EN13381-6, -8 -9 och -10 för att säkerställa att de projekt vi levererar till är ordentligt skyddade, oavsett vilken typ av stål som används för att bygga den.

Våra produkter är tillverkade i Europa och uppfyller lokala tekniska och regelmässiga krav. De är testade och godkända till högsta certifieringsnivå enligt de senaste europeiska standarderna, av de största europeiska laboratorierna och certifieringsorganen. Installationen av Nullifire-system garanterar inte bara överensstämmelse med nuvarande användning, utan också långsiktig tillförlitlighet.